Zijn uw algemene voorwaarden wel begrijpelijk?

Als u een ondernemer bent, gebruikt u bij het sluiten van een overeenkomst algemene voorwaarden. Heeft u die wel eens goed doorgelezen? Zijn uw algemene voorwaarden begrijpelijk genoeg? Vaak staan er woorden in die onnodig moeilijk zijn. Zoals ouderwetse, stoffige woorden en te veel juridische termen. Toen ik voor mezelf algemene voorwaarden opstelde, viel mij dat weer op. Hoe kunt u dit voorkomen?

Heeft u nog geen voorwaarden? Vraag dan van te voren aan uw juridisch adviseur om bij het opstellen ervan, vaktermen en andere lastige woorden zo veel mogelijk te vermijden. Natuurlijk kan dat niet altijd. Een oplossing kan dan zijn om die termen de eerste keer dat ze worden genoemd, toe te lichten.

Als u al voorwaarden heeft, kunt u ze zelf eens kritisch doorlezen. Vindt u alle woorden en bepalingen begrijpelijk? Zijn ze geschreven in de taal waarin u uw klant wilt aanspreken? Geen oubollige woorden?

Zoals bijvoorbeeld de formele woorden die ik hieronder cursief heb geschreven, met daarachter een neutralere optie:

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum –De factuur moet binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald.


Indien
(–> als) één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment (–> ooit) geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde (–> de rest van de algemene voorwaarden) volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan (–> in dat geval) in overleg treden teneinde (–> om) nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, (–> dat deel van de zin kan ook zo: Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen), waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

En wat vindt u bijvoorbeeld van deze tekst die ik tegenkwam?

“Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.”

Bent u niet tevreden over het taalgebruik in uw voorwaarden? Laat er dan nog eens naar kijken, door een juridisch adviseur met gevoel voor modern taalgebruik of een moderne tekstschrijver met een juridische achtergrond.


Maar let op, ga er niet zelf aan sleutelen! Als u door een verandering van woorden (per ongeluk) de juridische betekenis aanpast, kan dat in uw nadeel zijn!